COL·LECTIU DE PROFESSORS DE CATALÀ
Correspondència : 13, camí de Malloles 66000 Perpinyà

Comunicat de Premsa

CERTIFICAT DE CATALÀ

El certificat oficial de llengua catalana atorgat per la Direcció General de Política Lingüítica de la Generalitat de Catalunya és obligatori per accedir a un lloc de treball en una administració pública i nombroses empreses privades també l'exigeixen als seus empleats a Catalunya sud.


Enguany, els candidats podran presentar-se a quatre nivells diferents : nivell 'Bàsic', nivell 'Elemental', nivell 'Intermedi' i nivell 'Suficiència'. Per al nivell 'Bàsic' cal tenir un coneixement de la llengua oral i dominar la lectura. Per a l''Elemental', a més del coneixement oral i de lectura cal tenir una certa capacitat d'escriptura ja que els candidats han de redactar una carta. Als nivells 'Intermedi' (Certificat B) i 'Suficiència' (Certificat C) s'exigeixen les mateixes capacitats a un nivell més elevat. A tots els nivells hi ha una prova oral individual i aquesta nota és eliminatòria. La redacció també és eliminatòria al nivell de 'Suficiència';


Les dates de les proves són : nivell 'Intermedi' el dissabte 6 de maig, nivell 'Suficiència' el 27 de maig i, els nivells 'Elemental' (matí) i 'Bàsic' (tarda) el dissabte 17 de juny. Els inscrits rebran una convocatòria.


Les inscripcions estaran obertes del 31 de gener al 24 de febrer. No serà possible fer cap inscripció després d'aquesta data.


El preu de la inscripció és de 15 € (xec a nom del Col·lectiu de Professors de Català).


Les inscripcions es podran fer a la Casa de la Generalitat, 1 carrer de la Fusteria o, directament, al Col·lectiu de Professors de Català telefonant al 04 68 56 47 33, correu electrònic: emparnoguer@arrels.net

|
|
|
|
|
|
|
|
|